E-konsultācijas lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi ir saistoši katram online konsultāciju lietotājam. Konsultāciju sadaļā nav iespējams pierakstīties un sākt darbu, kamēr lietotājs elektroniski nav akceptējis šos lietošanas noteikumus. No brīža, kad lietotājs ir apstiprinājis noteikumus, uzklikšķinot attiecīgo pogu un ir sācis veikt darbības sistēmā, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis noteikumiem un ir atbildīgs par to ievērošanu. Administratoram ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas.
Administrators uzsāk lietotāja personas datu apstrādi ar brīdi, kad lietotājs brīvprātīgi izveido savu kontu (reģistrējas), kā arī, veicot paredzētos autentifikācijas procesus. Reģistrējoties lietotājs iesniedz savus personas datus (e-pastu) lietotāja konta izveidošanai un uzturēšanai online konsultāciju pakalpojumu saņemšanai.

ONLINE KONSULTĀCIJU LIETOŠANA

Online konsultācijas ir pieejams visiem interneta lietotājiem, visu diennakti. Konsultāciju darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas var būt saistīti ar sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
Online konsultāciju darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādas interneta pārlūkprogrammas versijas: Google Chrome un Mozilla Firefox pārlūku versijām, kas tiek oficiāli atbalstītas no izstrādātāju puses. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu konsultāciju funkcionalitāti.
Lai saņemtu jebkādus telemedicīnas pakalpojumus, klients pirmo reizi reģistrējoties, pats izveido lietotāja kontu, obligāti norādot šādu informāciju: lietotājvārds un parole, elektroniskā pasta adrese. Pacienta vecākiem pirms konsultācijas saņemšanas lūgts norādīt bērna vecumu, dzimumu un svaru, lai pediatrs spēj precīzāk atbildēt uz uzdoto jautājumu. Lietotājs atbild par iesniegto personas datu un informācijas patiesumu. Minēto personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja visi minētie personas dati netiek sniegti, administrators nevar nodrošināt pakalpojumu saskaņā ar šiem noteikumiem.
Uz Jūsu jautājumu atbildēs sertificēts pediatrs 24h laikā. Vēlreiz vēršam uzmanību, ka online konsultācija neaizstāj ārsta apskati klātienē. Neatliekamās situācijās vērsties pēc palīdzības tuvākajā ārstniecības iestādē vai zvanīt 112!

PORTĀLA LIETOTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Lietotājs nedrīkst nodot konta lietošanu citai personai un ir atbildīgs par savu autentifikācijas datu drošu saglabāšanu, bet to pazaudēšanas vai izpaušanas gadījumā nekavējoties pieprasa jaunu paroli, kas tiks nosūtīta uz viņa elektroniskā pasta adresi.
2. Visas autortiesības uz programmām pieder administratoram. Lietotājs nav tiesīgs veikt nekādas izmaiņas programmu vidē. Saskaņā ar šiem noteikumiem administrators piešķir lietotājam ierobežotas, neekskluzīvas, trešajām personām nenododamas tiesības piekļūt online konsultāciju sadaļai un lietot tās funkcionalitātē iekļautos pakalpojumus. Jebkāda neatļauta online konsultāciju platformas izmantošana vai datu neatļauta izplatīšana nekavējoties atsauc šīs ierobežotās tiesības.
3. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret konsultāciju platformas drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
4. Lietotājs nedrīkst konsultāciju platformā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu.
5. Lietotājam ir aizliegts:
1. reģistrēties ar citas personas datiem;
2. iejaukties platformas programmas darbībā;
3. veikt reverso inženieriju;
4. izmantot ierīces, programmas, vīrusus, lai traucētu, pārtrauktu vai radītu bojājumus platformai vai ierobežotu tās darbību;
5. īstenot jebkādas darbības, kas nesamērīgi noslogo konsultāciju platformu;
6. piešķirt tiesības izmantot savu lietotāja profilu trešajām personām;
7. apiet jebkāda veida šifrēšanas vai cita veida drošības paņēmienus, kuri tiek izmantoti platformas darbībā (ieskaitot lietotāja identifikatoru vai paroļu zagšanu, kā arī citiem lietotājiem piešķirto identifikatoru un paroļu izmantošanu ar mērķi piekļūt citam lietotāja kontam un datiem);
8. veikt darbības, kas būtu vērstas uz konsultāciju platformas bojāšanu, vai tās drošības sistēmu apiešanu, vai nelegālu platformas vai tās datu kopēšanu. Par nelegālām darbībām ar platformu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, “robotus”), neatkarīgi no šo darbību mērķa.
6. Par šo noteikumu neievērošanu var bloķēt lietotāja kontu uz laiku vai pavisam. Bloķēšanas gadījumā tiks nosūtīta informācija uz lietotāja e-pasta adresi.
7. Lietotājs pats ir atbildīgs par savas personīgās informācijas aktualizēšanu lietotāja kontā.
8. Šo noteikumu neievērošana var tikt uzskatīta arī par konsultāciju platformas apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas tiesībām ir pretrunā ar likumu un var tikt klasificēts kā krimināls pārkāpums.
9. Portāla lietotājam jāziņo administratoram par visiem gadījumiem, ja ir aizdomas par esošu vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi lietotāja kontam vai datiem, kā arī par kļūdainu platformas darbu.

ADMINISTRATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Par konsultāciju platformas nepārtrauktas darbības nodrošināšanu ir atbildīgs administrators.
2. Par platformā publicētajiem telemedicīnas pakalpojumiem ir atbildīgs telemedicīnas pakalpojuma sniedzējs – ārsts pediatrs, bet pakalpojuma kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no lietotāja sniegtās informācijas apjoma un precizitātes. Konsultāciju platforma nav paredzēta akūtu, dzīvībai bīstamu saslimšanu ārstēšanai, bet gan ambulatori risināmu jautājumu risināšanai un neaizstāj ārsta apskati klātienē. Lietotājs, piekrītot šiem lietošanas noteikumiem, to apzinās un tam piekrīt.
3. Ārsta pienākums lietojot platformu ir ievērot arī ārstniecības likumu, pacienta tiesību likumu un vispārpieņemtus ētikas apsvērumus.
4. Administratoram ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot lietotāju, mainīt platformas pakalpojumu sniegšanas kārtību, portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.
5. Administrators neatbild par zaudējumiem, kas radušies pacientam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto platformu, izmantojot lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus, kā arī par konta dzēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem.
6. Administrators nenes atbildību par to, ka lietotājs nevar pienācīgā veidā izmantot platformu, ja lietotāja rīcībā nav nepieciešamo iekārtu, programmatūras, operētājsistēmas vai cita tehniskā nodrošinājuma.
7. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp administratoru un lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Administratoram ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajos noteikumos, kuras kopā ar noteikumu aktuālo versiju tiek publicētas online konsultāciju sadaļas lietošanas noteikumos.
9. Lietotājam ir stingri aizliegts veikt telemedicīnas pakalpojuma audio/video ierakstus vai foto uzņēmumus, bez otras puses (ārsta) piekrišanas. Jebkura pretēja rīcība un audio/video ierakstu darbību veikšana bez saskaņošanas ir uzskatāma par prettiesisku personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un tiesības uz datu aizsardzību pārkāpšana

PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

1. Par personas datu apstrādi portālā
1. SIA “Rabarbers MED”, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk – Regula) prasības, kā arī atbilstoši – Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
2. Šajā personas datu apstrādes politikā datu subjekts tiek papildus informēts par administratora veikto personas datu apstrādi un savām datu subjekta tiesībām.
3. Persona ir tiesīga veikt reģistrāciju lietotāja kontā, norādot savu elektroniskā pasta adresi.
4. Jebkura personīgā informācija, kuru persona brīvprātīgi nodod telemedicīnas pakalpojuma sniedzēja sistēmai, tiek apstrādāta atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamā apjomā – organizēt un vadīt konsultāciju platformas darbību, ārstniecības iestādei un ārstniecības personām sniegt telemedicīnas pakalpojumus, izmantojot personificētu darba vidi.
5. Lietotāja kontā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar pacientu telemedicīnas pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai. Elektroniskā pasta adrese arī tiks izmantota, lai nosūtītu saiti uz paroles atjaunošanu, ja lietotājs ir aizmirsis paroli un ir pieprasījis piekļuvi savam kontam. Pacients ir informēts, ka administrators izmantos tā norādīto elektroniskā pasta adresi, lai nosūtītu lietotājam informāciju, kas saistīta ar pieprasīto telemedicīnas pakalpojumu. Lietotājs apliecina, ka tam nav iebildumu ne par šādas informācijas nosūtīšanas veidu, ne par tās iespējamo saturu.
2. Sīkdatnes
1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj atpazīt lietotāja datoru. Atkārtoti apmeklējot konsultāciju platformu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.
2. Administrators neizmanto lietotāju izsekošanas sīkdatnes reklāmas un mārketinga mērķiem.
3. Serveris, kurā izvietots administratora portāls, reģistrē lietotāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu platformas pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir administratora leģitīmā interese.
3. Trešo personu sīkdatnes
1. Platformā var tikt izmantotas trešo personu sīkdatnes mājas lapas apmeklēšanas analītikas vajadzībām. Par šo personas datu apstrādi, ja tāda notiek, atbild trešās personas.
2. Portāla lietotājs var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/.
3. Portāla lietotājs var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā vai citā iekārtā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā izvēle ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.